Politika podjetja Plasta d.o.o.

Politika kakovosti in varovanja okolja

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših odjemalcev. Odjemalci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših proizvodov in storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti odjemalce.

Ponujamo kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam odjemalcev in prilagoditi proizvode tako, da ustrezajo njihovim posebnim zahtevam.

Izvajamo stalne izboljšave proizvodov in procesov ter pri tem uporabljamo najnovejše prijeme in učinkovita orodja. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v družbi in vedno prisluhnemo spoznanjem odjemalcev. S skupinskim delom gradimo na sinergiji in multidisciplinarnih znanjih.

Pri vseh dejavnostih upoštevamo načelo "preprečevati je bolje kot zdraviti".

Zavezujemo se, da bomo nenehno iskali nove priložnosti za izboljševanje kakovosti ravnanja z okoljem in preprečevanja onesnaževanja okolja.

Spremljali bomo življenjski ciklus naših proizvodov in vse naše proizvode prevzemali v pridelavo oziroma reciklažo.

Zavezujemo se, da bomo pri svojem delovanju upoštevali vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise. Izpolnjevali bomo vse obveze glede skladnosti.

Kakovost poslovanja in ravnanja z okoljem izvajamo v vseh fazah poslovnega procesa od naročanja do predaje proizvodov.

Odnosom s poslovnimi partnerji in širšo javnostjo v smislu varovanja okolja bomo posvečali posebno pozornost.

Z našo politiko bomo javnost sprotno seznanjali preko spletne strani.

Organizacija bo 1x letno objavila poročilo z oceno učinkov na področju varovanja okolja na spletni strani.

Zastavili smo si naslednje cilje:

  • vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
  • za vsako leto bomo postavili letne cilje kakovosti in cilje ter programe varovanja okolja v definiranih odstotkih in jih interdisciplinarno spremljali in sprotno izvajali potrebne korektivne ukrepe.
Letni cilji so predstavljeni v gospodarskem načrtu podjetja za tekoče leto, spremljamo pa jih v posebni razpredelnici spremljanja letnih ciljev po procesih.

Naše dolgoročne usmeritve so:
  • zadovoljni kupci,
  • zadovoljni zaposleni,
  • prijazni do narave in okolice,
  • kratki reakcijski časi,
  • nič zakasnitev,
  • nič neskladnosti